Dla każdego nowego Użytkownika mamy 10 Punktów w prezencie!
Czyli pierwsze Ogłoszenie jest darmowe!!!
Dodatkowo za każde dodane Ogłoszenie dostaniesz 2 Punkty.
Oferta ważna do odwołania.

I. Podstawowe definicje

 • Maxacar.pl - internetowy serwis ogłoszeniowy dostępny w domenie internetowej "maxacar.pl", będący platformą ogłoszeniową umożliwiającą zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń.
 • Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania korzystająca z Maxacar.pl.
 • Gość – Użytkownik zamieszczający Ogłoszenie na stronie Maxacar.pl, ale nie posiadający Konta Użytkownika.
 • Ogłoszenie – strona/przestrzeń serwerowa Maxacar.pl, udostępniona Użytkownikowi, zawierająca dane oraz zdjęcia zamieszczone przez niego w postaci Ogłoszenia.
 • Promocje – dodatkowe opcje promowania dodawanych lub już dodanych Ogłoszeń.
 • Konto Użytkownika – część Maxacar.pl dostępna dla Użytkownika po podaniu loginu oraz hasła przy wcześniejszej rejestracji, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Maxacar.pl.
 • Administrator – "automanic - Mariusz Bochnacki", ul. Opalińskiego 15/3, Przemyśl, Polska. NIP: 7952092817, REGON: 180360865
 • Regulamin – niniejszy regulamin.
 • Płatności – operatorem płatności i kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

II. Postanowienia ogólne

III. Ogólne warunki korzystania

 • Warunkiem do korzystania z pełni usług świadczonych w Maxacar.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem wyposażonego w przeglądarkę internetową.
 • Utworzenie konta lub zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 • Pomimo, iż świadczenie usług przez Maxacar.pl ma charakter bezterminowy, każdy Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć konto z serwisu Maxacar.pl poprzez przesłanie oświadczenia o rezygnacji z korzystania z usług serwisu na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez formularz kontaktowy.
  Konto zostanie usunięte wraz z zakończeniem emisji ostatniego Ogłoszenia Użytkownika.
 • Użytkownik za pomocą utworzonego konta w serwisie Maxacar.pl może aktywować swoje Ogłoszenia oraz ma zapewniony dostęp do ich treści w celu ich edycji lub usunięcia, z wyjątkiem Gościa, który może edytować i usuwać swoje Ogłoszenia jedynie poprzez odnośniki podane w wysłanej do niego wiadomości e-mail. Aktywacja założonego konta następuje po poprawnym podaniu adresu poczty e-mail, hasła i widocznej w serwisie Maxacar.pl nazwy Użytkownika, oraz numeru NIP i nazwy firmy w przypadku konta Handlowca, na stronie rejestracji serwisu Maxacar.pl.
 • Użytkownik jest zobowiązany do podawania tylko prawdziwych i aktualnych danych.
 • Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Maxacar.pl wiadomości wysyłanych drogą mailową, niezbędnych do sprawnego działania serwisu lub pomocnych w zarządzaniu jego Ogłoszeniami.
 • Administrator ma prawo do użycia zdjęć i treści Ogłoszeń umieszczonych przez Użytkowników w serwisie Maxacar.pl, do promocji serwisu i poszczególnych Ogłoszeń we wszelkiego rodzaju mediach, również w serwisach społecznościowych.
 • Administrator ma prawo do umieszczenia na zdjęciach dodawanych przez Użytkowników do Ogłoszeń "znak wodny" z nazwą Maxacar.pl, w celu zabezpieczenia przed bezprawnym ich użyciem przez strony trzecie.
 • Zabronione jest wprowadzanie do obrotu towarów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.
 • Administrator nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników i sporach powstałych między Użytkownikami.
 • Zawarcie i realizacja transakcji między Użytkownikami oraz wszelkie płatności z tego tytułu odbywają się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami.
 • Formularz kontaktowy, który Użytkownik otrzymuje w ramach strony własnego Profilu (jak również każdego swojego Ogłoszenia) umożliwia każdemu użytkownikowi internetu przesłanie wiadomości na adres e-mail, który został przypisany do Użytkownika w czasie rejestracji.
 • Podane przez Użytkownika dane kontaktowe oraz formularz kontaktowy znajdujący się obok Ogłoszenia mogą być wykorzystywane przez Użytkownika jedynie do kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z powyższych danych w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja jest zabronione.
 • Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności będącą załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 • Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane te dotyczą, lub bez jej zgody na wyraźne polecenie uprawnionych do tego organów państwa.

IV. Zamieszczanie Ogłoszeń

 • Zamieszczanie Ogłoszeń na Maxacar.pl jest płatne zgodnie z Cennikiem serwisu będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 • Użytkownik w treści Ogłoszenia zobowiązany jest przedstawiać rzeczywisty stan faktyczny i prawny sprzedawanej rzeczy.
 • Zarówno treść jak i zdjęcia zamieszczone w Ogłoszeniu nie mogą być sprzeczne z prawem, etyką i ogólnie przyjętymi dobrymi obyczajami.
 • Dodane przez Użytkownika Ogłoszenia stają się widoczne dla użytkowników internetu po dokonaniu opłaty za zamieszczenie Ogłoszenia.
 • Jeżeli Użytkownik dodający Ogłoszenie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny cywilnego (Dz.U.2017.0.4597) widoczność Ogłoszenia dla użytkowników internetu uzależniona jest również od upływu 14-dniowego terminu na wykorzystanie prawa do odstąpienia od umowy (wzór formularza – Załącznik nr 4), chyba że Użytkownik wyraził zgodę na rozpoczęcie wykonywania usługi przed terminem odstąpienia od umowy. Zgoda powyższa skutkuje wyłączeniem prawa odstąpienia od umowy jeżeli Administrator wykonał w pełni swoją usługę lub proporcjonalną jego zapłatą w razie wykonania częściowej usługi.
 • Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego pojazdu. Pojazd w Ogłoszeniu może zostać zmieniony (np. w przypadku szybkiej sprzedaży), jednak zawsze może być on tylko jeden.
 • Użytkownik zobowiązany jest do prawidłowego oznaczenia kategorii, w której Ogłoszenie powinno zostać zamieszczone. W razie błędnego oznaczenia kategorii Administrator ma prawo do jej zmiany o czym poinformuje Użytkownika.
 • Użytkownik będący przedsiębiorcą lub wystawiający dużą ilość Ogłoszeń w tym samym czasie może ubiegać się u Administratora o ofertę indywidualną.
 • Ogłoszenie emitowane jest przez okres 15 dni lub 30 dni.
 • Użytkownik może dodać maksymalnie 30 zdjęć do jednego Ogłoszenia.
 • Użytkownik zostaje poinformowany o kończącym się okresie emisji Ogłoszenia drogą mailową i na Koncie Użytkownika w zakładce "Moje Ogłoszenia".
 • Ogłoszenie zostanie usunięte po 90 dniach od zakończenia czasu emisji, chyba że zostanie wcześniej ponownie aktywowane.
 • W wypadku stwierdzenia, że treść Ogłoszenia narusza postanowienia niniejszego regulaminu Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub edycji takiego Ogłoszenia o czym niezwłocznie poinformuje Użytkownika, który powyższe Ogłoszenie zamieścił.
 • Zamieszczenie Ogłoszenia odbywa się poprzez wypełnienie przez Użytkownika odpowiedniego formularza.
 • Użytkownik publikując Ogłoszenie i zawarte w nim treści, w tym zdjęcia i numer telefonu, podaje je dobrowolnie do wiadomości publicznej i zgadza się na ujawnienie ich innym Użytkownikom w szczególności osobom korzystającym z sieci Internet. Ogłoszenia również mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę.
 • Użytkownik wyraża zgodę na powiązanie swoich Ogłoszeń adresem e-mail i numerem telefonu użytymi przy zakładaniu Konta.
 • Zabronione jest zamieszczanie Ogłoszeń, które:
  1. wprowadzają w błąd lub manipulują słowami kluczowymi;
  2. zawierają adresy, nazwy i reklamy stron internetowych i serwisów internetowych, z wyłączeniem adresu i nazwy strony internetowej Użytkownika, o ile pozwala na to formularz do dodawania Ogłoszeń;
  3. zawierają numer telefonu, adres e-mail, numer komunikatora internetowego lub adres stron internetowych w tytule Ogłoszenia;
  4. naruszają obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich.

V. Promowanie i odnowienie Ogłoszeń

 • Serwis Maxacar.pl umożliwia skorzystanie z Promocji, które podlegają opłacie.
 • Opcje Promocji świadczone są od momentu ich opłacenia i trwają maksymalnie do końca wybranego okresu lub do końca okresu emisji Ogłoszenia, niezależnie od chwili ich aktywacji.
 • Moment ewentualnego odnowienia Ogłoszenia nie ma wpływu na czas trwania wcześniej dodanej Promocji.
 • Opcje Promocji odnoszą skutek bezpośrednio po ich opłaceniu. W wypadku rezygnacji z opłacenia wybranej Promocji należy edytować Ogłoszenie (nie trzeba w nim nic zmieniać) by ponownie było opublikowane.
 • Zakres i warunki świadczenia opcji Promocji zostały określone w Cenniku będącym Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 • Po zakończonym okresie trwania Promocji, Ogłoszenia dotąd promowane są emitowane na zasadach takich jak Ogłoszenia niepromowane.
 • Odnowienie Ogłoszenia polega na wykupieniu przez Użytkownika (z wyłączeniem Gościa) kolejnego 15-dniowego lub 30-dniowego okresu emisji Ogłoszenia.
 • Dodatkowo zarejestrowany Użytkownik otrzymuje do dyspozycji Punkty, którymi może opałacać umieszczanie Ogłoszeń, Promocje i Pakiety.
 • Zakres i warunki świadczenia opcji Punktów zostały określone w Cenniku będącym Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 • Punkty otrzymane za umieszczenie Ogłoszenia (z wyjątkiem Ogłoszeń dodawanych w ramach wcześniej zakupionego Pakietu) będą nieaktywne do momentu jego opłacenia.
 • O wszelkich zmianach w warunkach korzystania z Promocji i Punktów Użytkownicy zostaną poinformowani z wyprzedzeniem na stronach serwisu Maxacar.pl i w Cenniku.

VI. Zasady odpowiedzialności

 • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane w Ogłoszeniach treści i zdjęcia.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania i działania podjęte przez Użytkowników w ramach Maxacar.pl.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do pełnego lub częściowego zablokowania możliwości korzystania z Maxacar.pl Użytkownikowi w przypadku naruszania obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu, o czym Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany.
 • Administrator nie jest w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z Maxacar.pl, w szczególności za podawanie niepełnych, niepoprawnych lub fałszywych danych oraz niezgodność danych Ogłoszenia ze stanem faktycznym.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, stan, pochodzenie lub legalność oferowanych towarów i usług, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkownika, a także zdolności Użytkowników do dokonania transakcji.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez strony umów związanych z Ogłoszeniem, a także za szkody powstałe w wyniku takiej umowy.
 • Administrator nie odpowiada za brak zainteresowania Ogłoszeniem.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Ogłoszenia, zmiany kategorii lub odpowiedniego zredagowania opublikowanych treści (w tym zdjęć), które:
  1. są umieszone w niewłaściwej kategorii;
  2. łamią postanowienia niniejszego Regulaminu;
  3. łamią obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich;
  4. są powszechnie uznane za obraźliwe.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń niezależnych od Maxacar.pl.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działanie siły wyższej.
 • Wszelkie znaki towarowe marek trzecich pojawiające się w serwisie Maxacar.pl należą do właścicieli tychże marek.

VII. Reklamacje i odstąpienie od umowy

VIII. Postanowienia końcowe

 • Wszelkie spory związane ze świadczonymi usługami w ramach serwisu Maxacar.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie Sądy Powszechne. Użytkownik, który podlega ochronie konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl.
 • Prawem obowiązującym jest prawo polskie. Właściwym do rozstrzygania sporów jest Sąd najbliższy miejsca siedziby Administratora serwisu Maxacar.pl.
Załączniki:
Załącznik nr 1 - Cennik
Załącznik nr 2 - Polityka Prywatności
Załącznik nr 3 - Polityka Cookies
Załącznik nr 4 - Odstąpienie od umowy PDF JPG